Home Home Stichting RIONED STOWA

Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer geworden

STOWA heeft nieuwe neerslagstatistieken laten afleiden voor extreme neerslag van korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. De nieuwe statistieken vallen veel hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde statistieken. De kans op wateroverlast is daarmee veel groter dan tot dusver werd aangenomen.

Meer weten?

Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheer

Regionale waterbeheerders hebben grote behoefte aan actuele, gedetailleerde gegevens over neerslag en verdamping. Deze zijn nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Ze zijn ook van belang om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. STOWA heeft met het oog hierop een online archief ontwikkelen laten ontwikkelen met actuele neerslag- en verdampingsgegevens, Meteobase.

Meer weten?

De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid

Het onderzoek ‘The impact of sewer condition on the performance of sewer systems’ van Marco van Bijnen laat zien dat door achterstallig onderhoud de veiligheid voor water op straat in de praktijk kan verschuiven van eens per twee naar eens per jaar. Daardoor is ook het risico op contact met rioolwater in de praktijk groter dan beoogd. Het proefschrift beveelt aan om met risicogestuurd beheer de nadruk meer te leggen op de risico’s en de prestaties dan op besparing van de kosten.

Meer weten?

Ervaringen met wateroverlast

De kans op overlast en schade als gevolg van extreme neerslag is relatief laag, één keer in de tien tot vijftig jaar. Het opbouwen van kennis en ervaring met deze problematiek is dan ook moeilijk, omdat het zelden echt misgaat. Ook zijn er dus nauwelijks mogelijkheden om van (praktijk)ervaringen te leren, het kan immers jaren duren voordat een uitgevoerde maatregel beproefd wordt. Daarom brengen we enkele relevante en uiteenlopende ervaringen uit het hele land samen in dit gedeelte van de kennisbank.

Meer weten?

Overbelasting bestaand gebied

Met de huidige (inter)nationale modellen kunt u het functioneren van rioolstelsels bij overbelasting niet voorspellen. Daarom is hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is een pragmatische aanpak. U gebruikt zo veel mogelijk beschikbare kennis en informatie om zo eenvoudig inzicht te krijgen in eventuele knelpunten en de noodzaak tot verdere analyse of zelfs maatregelen.

Meer weten?

Stresstest regenwateroverlast: enkele aandachtspunten

Bij de stresstest regenwateroverlast gaat het om het zichtbaar maken van de gevolgen van extreme buien op het stedelijke en landelijke gebied. Dit is de basis voor een risicoanalyse waarbij keuzes moeten worden gemaakt tussen het investeren in maatregelen en het accepteren van schade. Recente ontwikkelingen in de techniek en informatie maken het mogelijk om deze afwegingen steeds beter te maken.

Meer weten?

Ontwikkeling internationaal radar composiet

In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse waterbeheer. Dit gebeurt op basis van operationeel beschikbare neerslagdata (grondstationdata en radardata) van zowel Nederland, Duitsland als Vlaanderen. Met een internationaal radarcomposiet wordt bedoeld een radarcomposiet met een ruimtelijk bereik dat veel verder reikt dan de landsgrens, met een hogere kwaliteit (in termen van nauwkeurigheid van de neerslagschatting) voor het Nederlandse waterbeheer. De kwaliteitsverbetering wordt behaald door de inzet van alle relevante data en state-of-the-art technieken. Door verbetering van de neerslaginformatie kunnen de waterschappen het operationele waterbeheer, onder meer ten aanzien van de afvoer van water optimaliseren. Ook biedt een IRC waterbeheerders meer handelingsperspecief bij (dreigende) calamiteiten. Het project wordt gefinancierd door STOWA, Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat. De resultaten worden geïmplementeerd in het Weerinformatie Waterbeheer (WIWB) van het Waterschapshuis en daarmee geborgd.

Meer weten?

Nationaal Daken Plan

Op 13 mei jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties zetten de afgelopen vier jaar de meetbare effecten van groene daken op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijverden ze voor financiële prikkels. De Green Deal krijgt een vervolg in het Platform Nationaal Dakenplan, waar ook STOWA en RIONED een bijdrage aan gaan leveren.

Meer weten?

Nederlandse steden en hun ondergrond. Testboek

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ laat aan zien hoe steden de rol van het natuurlijk water- en bodemsysteem een flinke impuls kunnen geven in ruimtelijke plannen en beleid. De betekenis van het natuurlijk systeem van bodem, water en groen voor ruimtelijk beleid, stedenbouw, en klimaatadaptatie wordt in toenemende mate onderkend. Steeds meer gemeenten en waterschappen werken samen om hun kennis en expertises over het natuurlijke systeem samen te brengen. Deze kennis is echter moeilijk toegankelijk voor mensen die niet goed thuis zijn in deze vakgebieden. Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ geeft voorbeelden van vier voorlopers: Amersfoort, Culemborg, Haarlem en Middelburg. De steden tonen een manier, waarop de rol van het natuurlijk systeem in ruimtelijke plannen en beleid een forse impuls kan krijgen. Het testboek is een opmaat voor een boek met meerdere Nederlandse voorbeeldsteden, die samen een afspiegeling zijn van beperkingen en kansen voor ruimtelijk beleid en klimaatadaptatie in de tien landschappen van Nederland.

Meer weten?

HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek. Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de RWZI

Het ontwerpen van riolering was tot voor kort voornamelijk gebaseerd op theoretische uitgangspunten en aannamen. De laatste jaren wordt echter routinematig veel meer gemeten. Hierdoor wordt het mogelijk het werkelijk functioneren van de riolering te analyseren en te toetsen aan de theoretische uitgangspunten. Dit rapport vormt de weerslag van een onderzoek naar het werkelijk functioneren van de riolering tijdens perioden met neerslag. Op basis daarvan is een methodiek ontwikkeld - HAAS: Hemelwater Afvoer Systematiek - waarmee snel en eenvoudig inzicht kan worden verkregen in de hoeveelheid regenwater die via de riolering naar de rwzi wordt afgevoerd.

Meer weten?

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast

Dit rapport geeft de resultaten van het eerste landelijke kwantitatieve onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken.

Meer weten?