Home Home Stichting RIONED STOWA

Raintools

Met Raintools kunt u het functioneren van regenwatervoorzieningen simuleren in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd. In detail kunt u voorzieningen op het perceel doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal. De gebruikersinterface is gericht het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers. Deze rekentool is een vervolg op rekentabellen uit de Leidraad Riolering module C2200 Functioneren van Regenwatervoorzieningen.

Meer weten?

Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied

Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijke waterbeheer. In dit boek delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrijven hun inzichten, benaderingen en aanpakken. Een scala aan analysemethoden, modelontwikkelingen en maatregelen op gebied van berging, afvoer, ruimtelijke inrichting en in en om de woning komen aan bod. Een bundel met state of the art methodologische ontwikkelingen en praktische voorbeelden voor het omgaan met hevige buien. U hoeft de extreme bui niet meer af te wachten, maar u kunt met dit boek nu al ervaring opdoen.

Meer weten?

Hemelwaterlabel stimuleert berging op eigen terrein

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scoringsmethodiek waarmee u beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunt onderbouwen en bewoners en bedrijven kunt stimuleren maatregelen te nemen. Er zijn talrijke initiatieven om burgers en bedrijven te stimuleren water op eigen terrein te bergen. Vanuit de gedachte ‘elke druppel telt’ is elk initiatief natuurlijk welkom. Maar draagt een regenton of groen dak wezenlijk bij om wateroverlast te voorkomen? Om situaties en maatregelen objectief te kunnen kwalificeren naar de mate waarin ze hemelwateroverlast helpen voorkomen, is een begrijpelijke en algemeen toepasbare maatlat nodig. Een goede hydrologische basis, waarop u eenvoudig uw beleid en communicatie kunt afstemmen. De scoringsmethodiek is opgezet naar aanleiding van de ontwikkeling van het hemelwaterlabel maar is nadrukkelijk ook buiten het platform en de applicatie waterlabel.net te gebruiken.

Meer weten?

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

In het waterbeheer worden op dit moment uiteenlopende aanpakken gehanteerd voor het afwegen van risico’s en het definiëren van risicoacceptatie bij neerslag en wateroverlast. STOWA laat in dit project een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een integrale risicoanalyse. Samen met gemeenten en waterschappen laat STOWA op dit moment voor drie cases een integrale risicoanalyse uitvoeren. Deze integrale risicoanalyse heeft betrekking op de bijdrage van het watersysteem, de openbare ruimte en de crisisbeheersing aan het totale risico op water 'op een plek waar het niet hoort'.

Meer weten?

Waterwijzers wijzen de weg

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klimaatrobuust inrichten van Nederland: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur.

Meer weten?

Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen

Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond wateroverlast spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze instrumenten die STOWA samen met ontwikkelende bedrijven en instellingen heeft uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van deze benchmark.

Meer weten?