Home Home Stichting RIONED STOWA

Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied

In dit rapport zijn de mogelijkheden en potentiële knelpunten van ondergrondse waterberging in stedelijk gebied op een rijtje gezet als een eerste verkenning van de mogelijkheden van een eventueel verder onderzoek en een praktijkproef.

Meer weten?

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

"De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen" geeft een overzicht van maatregelen tegen schade door droogte, hitte en regen. De keuze voor effectieve maatregelen is belangrijk om schade te voorkomen en ook cruciaal om betrokkenheid vast te houden. De tabel helpt de stedelijk waterbeheerder in het gesprek met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen. De aanpak van klimaatadaptatie is niet moeilijk, maar vergt wel inzicht en overzicht. Er zijn veel maatregelen, waarbij uiteenlopende aanlegvormen en lokale situaties leiden tot verschillen in effectiviteit. Professionele inbreng is van wezenlijk belang, evenals kennis van de lokale situatie. Deze poster is bedoeld om bij de besluitvorming over de te nemen maatregelen het kaf van het koren te scheiden. De tabel is als pdf te downloaden of als poster te bestellen.

Meer weten?

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast

Overheidsaansprakelijkheid voor wateroverlast is een actueel thema. Als weg- en rioleringsbeheerder heeft de gemeente verantwoordelijkheden. Is zij vanuit deze verantwoordelijkheden aansprakelijk voor schade die ontstaat door (hemel)wateroverlast of door een losgeraakt putdeksel? Of voor funderingsschade door een slecht werkende riolering? De antwoorden vindt u in deze publicatie. Aan de hand van wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden krijgt u zicht op gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast.

Meer weten?

Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)?

Dit artikel over de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied gaat over het dimensioneren van regenwatervoorzieningen op eigen terrein. Waarom zijn dergelijke voorzieningen belangrijk en welke maatregelen zijn het meest effectief?

Meer weten?

Klimaatadaptatie

Overheden moeten wateroverlast, door zomerse piekbuien of langdurige neerslag in de winter, het hoofd bieden. Bij die aanpak gaat de aandacht al snel uit naar grote vernieuwende projecten, zoals het Benthemplein in Rotterdam. Veel gemeenten nemen kleinere, minder spectaculaire maatregelen. Juist deze brengen we in dit magazine over het voetlicht, ook omdat ze in het dagelijks beheer en onderhoud gemakkelijk over het hoofd zijn te zien. Denk aan de invloed van verkeersdrempels, de reiniging van goten en kolken en de herinrichting van de straat voor kortdurende waterberging. Ook de verdere vergroening van de openbare en private ruimte helpt bij het beter omgaan met water en het tegengaan van een ander klimaateffect: hittestress.

Meer weten?

Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad

Afkoppelen van het regenwater van de gemengde riolering kan bijdragen aan een beter functionerend stedelijk watersysteem. De kosten en baten en de effecten op waterkwaliteit en waterkwantiteit moeten echter goed worden geanalyseerd en gewogen. In dit rapport en de bijbehorende presentaties (een bestuurlijke en technische variant) zijn de effecten van afkoppelen met hun voor- en nadelen op een rij gezet.

Meer weten?

Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk water

De eerste wadi’s zijn ruim twintig jaar geleden aangelegd om hemelwater te bergen, infiltreren en zuiveren. Inmiddels liggen verspreid over Nederland meer dan 500 wadi’s. Stichting RIONED en STOWA hebben het hydraulisch functioneren in de loop van de jaren meerdere keren onderzocht. Onlangs is onder leiding van Floris Boogaard (Hanzehogeschool) onderzoek gedaan naar het milieutechnisch functioneren van wadi’s op de lange termijn. Hieruit komt onder meer naar voren dat de bodem (licht) verontreinigd is door zware metalen.

Meer weten?